Spring naar inhoud

Gebiedspaspoort

Schets van de Maanweg vanaf straathoogte

Bekijk de Visie Maanweg

De ontwikkelaars en eigenaren BV Stichts Beheer van 1952, Local Amvest, NU Projectontwikkeling, ROMA Investments, Tankstation Maanweg en de gemeente Den Haag hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. In de Visie Maanweg beschrijven zij hun plannen voor het gebied. De Visie is de basis voor het gebiedspaspoort.

Bekijk de Visie Maanweg

Bekijk de meest gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Visie Maanweg en het Gebiedspaspoort Maanweg?

De visie vormt de basis voor het nog op te stellen gebiedspaspoort. In het paspoort worden binnen de kaders van het omgevingsplan de onderlinge afspraken en kaders verder uitgewerkt en vastgelegd. Het gebiedspaspoort Maanweg vormt samen met het omgevingsplan Binckhorst het kader waarbinnen eigenaren en ontwikkelaars in de toekomst kunnen gaan bouwen.

Wat staat er in de Visie Maanweg?

In de Binckhorst wordt gewerkt aan vier grote ambities voor het gebied:
- Stadsentree met internationale allure.
- Economische factor van betekenis.
- Een karakteristiek woongebied.
- Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening.
Deze ambities zijn vertaald naar het gebied Maanweg en omschreven in een ruimtelijke visie. In de visie zijn voorstellen opgenomen voor onder andere de inrichting van de openbare ruimte, maatregelen in het kader van de energietransitie en een indicatie voor het programma waaronder 900 tot 1.100 woningen.

Wat gebeurt er met mijn ideeën?

Het samenwerkingsverband gelooft dat participatie bijdraagt aan betere plannen die aansluiten op de behoeften en doelen van de mensen die er wonen of werken. Daarom krijgen belanghebbenden vanuit de gehele omgeving de kans om op deze onderwerpen mee te denken. We vragen u om advies op verschillende thema’s. U kan zo knelpunten, kansen, behoeften en doelen aandragen. De reacties worden op haalbaarheid getoetst door het samenwerkingsverband en beleidsmedewerkers van zowel de gemeente Den Haag als de gemeente Leidschendam-Voorburg omdat het directe impact op beide gemeenten kan hebben. Deze adviezen en de visie vormen de basis voor het gebiedspaspoort.

Wanneer kan er gestart worden met de ontwikkelingen aan de Maanweg?

De verwachting is dat er niet voor 2025 gestart kan worden met de bouw of ontwikkelingen voor het gebiedspaspoort Maanweg In het huidige omgevingsplan Binckhorst is vastgelegd dat er maximaal 5000 woningen in de Binckhorst mogen komen. Hiervoor zijn al reserveringen gemaakt. Met 5000 woningen is de Binckhorst echter nog lang niet vol en niet af. Het College heeft in het Coalitieakkoord aangegeven om de mogelijkheid te onderzoeken of er meer woningen in de Binckhorst mogelijk zijn. Hiervoor moet een nieuw proces gestart worden om te onderzoeken of op termijn een aangepast omgevingsplan gemaakt kan worden en een juridisch-planologisch traject doorlopen kan worden. Deze procedure duurt ongeveer 4 tot 6 jaar.

Is er een mogelijkheid dat ontwikkelingen aan de Maanweg toch eerder kunnen plaatsvinden?

Ja, deze mogelijkheid bestaat. Dat zou kunnen als van de huidige reserveringen, plannen worden geweigerd omdat ze niet voldoen aan het omgevingsplan of als plannen wijzigen waardoor er gebruiksruimte voor woningen in de Binckhorst vrij komt. Hier kunnen dan weer nieuwe reserveringen voor gedaan worden die passen binnen het huidige omgevingsplan Binckhorst met 5000 woningen.

Waarom nu al plannen maken en participatie als de verwachting is dat het nog zo lang duurt voordat er gebouwd mag worden?

Naast de mogelijkheid om meer woningen toe te voegen in de Binckhorst acht de gemeente het wenselijk om in de toekomst meer vanuit de deelgebieden en naar de samenhang binnen een gebied te kijken. In de gebiedspaspoorten staat deze samenhang centraal en worden de verschillende activiteiten die wenselijk zijn uitgewerkt en beter gewaarborgd. Tijdens het participatietraject horen we graag van de verschillende stakeholders welke ideeën, kansen en knelpunten zij zien voor het gebied zodat dit mogelijk in de verdere uitwerking van het gebiedspaspoort verwerkt kan worden.

Kan ik hier ook reageren op de plannen voor openbaar vervoer door de Binckhorst?

Nee. Meer informatie over een betere OV-verbinding tussen Den Haag CS, de Binckhorst en Station Voorburg (via de Binckhorstlaan en Maanweg) vind je op www.binckhorstbereikbaar.nl Tot en met 13 oktober 2020 kun je reageren op het onderzoeksvoorstel naar milieueffecten van deze OV-verbinding. Wat dragen de verschillende vormen van OV bij aan het oplossen van verkeersproblemen in het gebied? En wat is het effect op de omgeving (zoals ruimtegebruik, geluid, trillingen)?

Waarom worden de nieuwe gebouwen hoger dan huidige gebouwen?

Het ambitie document houdt zich aan de richtlijnen uit het Omgevingsplan Binckhorst. Hierin staat over bouwhoogte onder andere dat waar de tunnel de Binckhorstlaan opkomt, tot maximaal 140m hoog gebouwd mag worden en langs de Maanweg mag maximaal 50 meter hoogte bebouwd worden.
Langs de Maanweg staan nu gebouwen van verschillende hoogten. Het ICC gebouw aan het begin van de Maanweg heeft een hoogte van 61m, de KPN locatie varieert van 21 tot 42m hoog en de SDU locatie, aan het eind van de Maanweg, heeft een hoogte van 35m. De bebouwing van Voorburg langs de Broekslootzone, bestaat voornamelijk uit laagbouw, rond de 4 verdiepingen hoog.
Er is gezocht naar een overgang in bouwhoogtes van het stedelijk gebied in de Binckhorst door middel van gemengde woon-werk blokken van 20m hoog met accenten tussen de 30m en 50m. Waarbij de accenten van 50 meter hoog met name aan de kruisingen zijn geplaatst, als entrees tot de gebieden. Verder zijn de hogere accenten zo gepositioneerd daar waar de groenstrook breder is en de bebouwing van Voorburg verder weg ligt.
Vanuit Voorburg vanaf de Overburgkade zal bebouwing aan de Maanweg grotendeels aan het zicht ontnomen worden vanwege de bomen die veelal tussen de 14 en 17 meter hoog zijn. Hierdoor zullen alleen bij de hogere accenten (50m) de hoogste verdiepingen boven de bomen uitkomen en zichtbaar zijn.

Waarom moeten er zoveel woningen komen?

De komende jaren worden in de regio tussen Leiden en Dordrecht 170.000 extra woningen gebouwd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben hiervoor op 20 november 2019 een akkoord gesloten met het Rijk. De Binckhorst is één van de gebieden in de Den Haag waar ruimte is om woningen te bouwen en een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave.
Hoewel de woningnood een belangrijke reden is om te bouwen in de Binckhorst, is het streven om een evenwichtig en gebalanceerd plan te maken, zowel qua volume als programma. Voor de Maanweg gaan we uit van zo’n 900 tot 1100 woningen in verschillende groottes en typen voor verschillende doelgroepen. Hiermee dragen we enerzijds bij aan toevoegen van voldoende extra (betaalbare) woningen, maar wordt ook gekozen voor kwaliteit en goede aansluiting op de omgeving waarbij de ligging aan de Binckhaven maar ook de ecologische zone langs de Broeksloot zijn verwerkt.

Hoe wordt er omgegaan met windoverlast die mogelijk door de hoogbouw wordt veroorzaakt?

Hoogbouw kan inderdaad heel veel windoverlast veroorzaken. Valwinden ontstaan bij hoge gebouwen met gladde oppervlakken, waardoor de valwind niet verstoord of onderbroken kan worden en als het ware op de stoep neerklettert. Het ICC gebouw is een hoge en gladde gevel, dus het is niet verrassend dat dit probleem zich hier voordoet.
De zes initiatiefnemers hebben bij indiening van hun bouwplannen straks de plicht om aan te tonen dat deze valwinden binnen de perken blijven. Hier is gelukkig regelgeving voor.
Het stedenbouwkundigplan voorziet met name langs de kade, waar straks gerecreëerd kan worden, in een gebied vrij van valwinden. Hier staan de hogere bouwvolumes terugliggend in zogeheten ‘setbacks’ op een plint van vier verdiepingen. De valwinden vallen dus op het dak van de vierde verdieping en niet op de stoep.
Aan de Maanweg is een dergelijke maatregel niet meegenomen in de planvorming. Hier mogen de bovengelegen volumes juist overkragen om een droge, windluwe stoep langs de commerciële plint te maken. Voorbeelden hiervan zijn gevarieerde geveldieptes, balkons/loggia’s geen gladde gevels etc.
De initiatiefnemers zullen daarom extra aandacht geven bij het ontwerpen van de hogere gevels aan de onderbreking van deze valwinden. Voorzieningen hiervoor kunnen op verschillende manieren architectonisch worden opgelost. Dit uitgangspunt wordt meegegeven in de ontwerpopgave van de verschillende architecten.

Wordt de Maanweg straks verkeersluw of 30km zone?

Op de Maanweg zal door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan op korte termijn het verkeersaanbod afnemen. Dan volstaat 1 rijstrook per richting in plaats van de huidige 2 rijstroken per richting. De Maanweg blijft echter een belangrijke functie houden voor de bereikbaarheid van een groot deel de Binckhorst en directe omgeving. De weg blijft dan ook een belangrijke weg en leent zich niet voor een 30 km-regime of een autoluwe inrichting. Ook blijft De Maanweg voor de ontsluitingsroute van de aanliggende bebouwing van de havenzijde noodzakelijk zodat hier een aantrekkelijke verblijfsruimte gemaakt kan worden.

Door de versmalling van de rijbaan en het vervallen van parkeerruimte langs de Maanweg ontstaat wel extra ruimte voor langzaam verkeer (trottoirs voor voetgangers en fietsvoorzieningen aan de bebouwde zijde) en mogelijk in de toekomst ook voor een vrije baan voor het OV.

Komen er winkels en andere voorzieningen in het gebied?

In eerste instantie realiseren we hier een woongebied met daarin een aantal ondersteunende voorzieningen zoals een school. Ook komt er ruimte voor de bestaande bedrijvigheid die mogelijk terug wil keren in de nieuwbouw. Er zal langs de Maanweg echter geen nieuw winkelcentrum komen. Dit is besproken met collega’s van buurgemeente Voorburg. Zij geven hierbij aan dat er op dit moment geen voorkeur is voor een grote supermarkt in de Binckhorst. Er zijn namelijk zorgen dat dit kannibaliserend zal werken t.a.v. de supermarkten en winkels in de Julianabaan en het Huygenskwartier/Voorburg-West. Misschien zou er wel een kleinere supermarkt mogelijk zijn in het gebied, maar op dit moment laat het huidige omgevingsplan (het planologisch kader) dit niet toe. Een eventuele grote supermarkt/ winkelgebied zal worden onderzocht bij de verdere ontwikkeling van de Binckhorst.

Komen de huidige bedrijven terug?

We vinden het belangrijk dat de Binckhorst een gemengd woon-werkgebied wordt met ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven. In eerst instantie realiseren we op dit deel van de Binckhorst een woongebied met daaraan ondersteunende voorzieningen. Daarnaast komt er ook ruimte voor bestaande bedrijven en andere commerciële functies. Een deel van de bedrijven kan terugkomen in de plinten van (of onderin) de nieuwe gebouwen, maar niet alle bedrijven zullen terugkeren. We zullen hierbij kijken naar de behoefte op basis van de enquête en de mogelijkheid om de functies te combineren met woningen op deze plek. Er wordt met alle partijen, waaronder de ontwikkelaars, ook gekeken naar andere geschikte locaties in de Binckhorst. Dit kan mogelijk voor sommige ondernemers interessanter zijn. Hierover worden gesprekken gevoerd.

Komen er ook sportfaciliteiten en voorzieningen?

Sporten in de Binckhorst is een belangrijk onderwerp. We gaan echter geen apart sportcentrum bouwen, wel zijn er kansen om het te combineren met de school. Daarnaast willen we een beweegvriendelijke buitenruimterealiseren. Dit wordt meegenomen in de schetsen openbare ruimte.

Hoe wordt afvalinzameling geregeld?

In de Binckhorst willen we de Openbare Ruimte zo vrij mogelijk houden. Dat draagt bij aan een prettig woonklimaat. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan de doelstellingen op het gebied van hergebruik van grondstoffen. Afvalscheiding is hier onderdeel van. Dit is geen sectorale opgave. Wij zoeken naar systemen en middelen die toekomstige bewoners maximaal faciliteren en die daarbij zo min mogelijk gebruik maken van de schaarse openbare ruimte. Nog niet alle denkbare oplossingen zijn bedacht en uitgeprobeerd. Afvalinzameling moet zoveel mogelijk opgelost worden in de gebouwen of op eigen terrein om een goede en aantrekkelijke buitenruimte te bieden aan de bewoners en gebruikers van de Binckhorst. We zoeken naar de optimale combinatie. De maat (capaciteit) en bereikbaarheid van de inpandige ruimte wordt getoetst aan de omgevingstafel op grootte en logistiek. Aanbevolen wordt om ook aandacht te besteden aan de verticale infrastructuur voor het verzamelen van de gescheiden afvalstromen binnen de bebouwing

Komen er voldoende parkeerplaatsen ook voor bezoekers?

Het uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling is dat er zo min mogelijk parkeerplekken op straat komen zodat er zoveel mogelijk ruimte over blijft voor aantrekkelijke openbare ruimte. Bij de bepaling van de parkeereis door de gemeente Den Haag geldt dat op eigen terrein in de parkeerbehoefte moet worden voorzien. Dit geldt ook voor het bezoek van bewoners en het bezoek van bedrijven en voorzieningen. In de verdere uitwerking wordt gekeken hoe tijdelijk parkeren van bijvoorbeeld halen en brengen bij de school goed ingericht kan worden.

Login om verder te gaanCancel