Spring naar inhoud

Gebiedspaspoort

Bekijk de Visie Maanweg

De ontwikkelaars en eigenaren BV Stichts Beheer van 1952, Local Amvest, NU Projectontwikkeling, ROMA Investments, Tankstation Maanweg en de gemeente Den Haag hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. In de Visie Maanweg beschrijven zij hun plannen voor het gebied. De Visie is de basis voor het gebiedspaspoort.

Bekijk de Visie Maanweg

Bekijk de meest gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Visie Maanweg en het Gebiedspaspoort Maanweg?

De visie vormt de basis voor het nog op te stellen gebiedspaspoort. In het paspoort worden binnen de kaders van het omgevingsplan de onderlinge afspraken en kaders verder uitgewerkt en vastgelegd. Het gebiedspaspoort Maanweg vormt samen met het omgevingsplan Binckhorst het kader waarbinnen eigenaren en ontwikkelaars in de toekomst kunnen gaan bouwen.

Wat staat er in de Visie Maanweg?

In de Binckhorst wordt gewerkt aan vier grote ambities voor het gebied:
- Stadsentree met internationale allure.
- Economische factor van betekenis.
- Een karakteristiek woongebied.
- Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening.
Deze ambities zijn vertaald naar het gebied Maanweg en omschreven in een ruimtelijke visie. In de visie zijn voorstellen opgenomen voor onder andere de inrichting van de openbare ruimte, maatregelen in het kader van de energietransitie en een indicatie voor het programma waaronder 900 tot 1.100 woningen.

Wat gebeurt er met mijn ideeën?

Het samenwerkingsverband gelooft dat participatie bijdraagt aan betere plannen die aansluiten op de behoeften en doelen van de mensen die er wonen of werken. Daarom krijgen belanghebbenden vanuit de gehele omgeving de kans om op deze onderwerpen mee te denken. We vragen u om advies op verschillende thema’s. U kan zo knelpunten, kansen, behoeften en doelen aandragen. De reacties worden op haalbaarheid getoetst door het samenwerkingsverband en beleidsmedewerkers van zowel de gemeente Den Haag als de gemeente Leidschendam-Voorburg omdat het directe impact op beide gemeenten kan hebben. Deze adviezen en de visie vormen de basis voor het gebiedspaspoort.

Wanneer kan er gestart worden met de ontwikkelingen aan de Maanweg?

De verwachting is dat er niet voor 2025 gestart kan worden met de bouw of ontwikkelingen voor het gebiedspaspoort Maanweg In het huidige omgevingsplan Binckhorst is vastgelegd dat er maximaal 5000 woningen in de Binckhorst mogen komen. Hiervoor zijn al reserveringen gemaakt. Met 5000 woningen is de Binckhorst echter nog lang niet vol en niet af. Het College heeft in het Coalitieakkoord aangegeven om de mogelijkheid te onderzoeken of er meer woningen in de Binckhorst mogelijk zijn. Hiervoor moet een nieuw proces gestart worden om te onderzoeken of op termijn een aangepast omgevingsplan gemaakt kan worden en een juridisch-planologisch traject doorlopen kan worden. Deze procedure duurt ongeveer 4 tot 6 jaar.

Is er een mogelijkheid dat ontwikkelingen aan de Maanweg toch eerder kunnen plaatsvinden?

Ja, deze mogelijkheid bestaat. Dat zou kunnen als van de huidige reserveringen, plannen worden geweigerd omdat ze niet voldoen aan het omgevingsplan of als plannen wijzigen waardoor er gebruiksruimte voor woningen in de Binckhorst vrij komt. Hier kunnen dan weer nieuwe reserveringen voor gedaan worden die passen binnen het huidige omgevingsplan Binckhorst met 5000 woningen.

Waarom nu al plannen maken en participatie als de verwachting is dat het nog zo lang duurt voordat er gebouwd mag worden?

Naast de mogelijkheid om meer woningen toe te voegen in de Binckhorst acht de gemeente het wenselijk om in de toekomst meer vanuit de deelgebieden en naar de samenhang binnen een gebied te kijken. In de gebiedspaspoorten staat deze samenhang centraal en worden de verschillende activiteiten die wenselijk zijn uitgewerkt en beter gewaarborgd. Tijdens het participatietraject horen we graag van de verschillende stakeholders welke ideeën, kansen en knelpunten zij zien voor het gebied zodat dit mogelijk in de verdere uitwerking van het gebiedspaspoort verwerkt kan worden.

Kan ik hier ook reageren op de plannen voor openbaar vervoer door de Binckhorst?

Nee. Meer informatie over een betere OV-verbinding tussen Den Haag CS, de Binckhorst en Station Voorburg (via de Binckhorstlaan en Maanweg) vind je op www.binckhorstbereikbaar.nl Tot en met 13 oktober 2020 kun je reageren op het onderzoeksvoorstel naar milieueffecten van deze OV-verbinding. Wat dragen de verschillende vormen van OV bij aan het oplossen van verkeersproblemen in het gebied? En wat is het effect op de omgeving (zoals ruimtegebruik, geluid, trillingen)?

Login om verder te gaanCancel