Spring naar inhoud

Privacyverklaring Gebiedspaspoort Maanweg

In het kort

Via de website van Gebiedspaspoort Maanweg worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op Gebiedpaspoort Maanweg persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van ideeën, vragen, suggesties en ingevulde enquêtes voor het gebiedspaspoort.
  • Uitvoeren van een haalbaarheidscheck op de ingediende ideeën.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in waar de likes op de ingediende ideeën vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, indieners van ideeën en de gemeente in de argumenten (voor en tegen) bij een idee.
  • Contact opnemen met bewoners over hun idee.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen gebiedspaspoort te komen voor de Maanweg. 

3. Categorieën persoonsgegevens

Postcode: van 31 augustus t/m 1 oktober 2020 (indienen en liken van ideeën) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de likes vandaan komen. Zijn het mensen rondom het gebied Maanweg die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

Naam: van 31 augustus t/m 1 oktober 2020 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een idee indient, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingediende idee. Als je een argument, vraag of suggestie plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 31 augustus t/m 1 oktober 2020 vragen we mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende idee. De indieners van ideeën worden na de haalbaarheidscheck persoonlijk geïnformeerd per e-mail of hun idee haalbaar is. 

Telefoonnummer: van 31 augustus t/m 1 oktober 2020 vragen we mensen die een idee indienen optioneel om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over het idee. 

IP-adressen: van 31 augustus t/m 1 oktober 2020 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken en indienen van ideeën te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Gebiedspaspoort Maanweg geldt het volgende:

  • Het indienen en liken van ideeën loopt af op 1 oktober 2020. Daarna wordt de website statisch gemaakt. Ideeën, namen van indieners, aantal likes voor, argumenten voor- en tegen, vragen en suggesties blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 1 oktober 2020 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken, per idee. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente die van 1 oktober t/m 15 oktober 2020 een haalbaarheidscheck doen op de ideeën.
  • Op 15 oktober 2020 wordt teruggekoppeld welke ideeën haalbaar zijn. De niet haalbare ideeën en namen van indieners blijven ook zichtbaar op de website.

Na de besluitvorming wordt de website in april 2021 in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de indieners en namen van mensen die gereageerd hebben op ideeën of vragen of suggesties hebben geplaatst op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Login om verder te gaanCancel